Ten, kto w terminie nie reguluje swoich zobowiązań finansowych narażony jest na konsekwencje. W pierwszym rzędzie do akcji wkracza windykator, w drugim już niestety komornik. O ile ten pierwszy działa w granicach ogólnie obowiązujących przepisów i nie ma wyjątkowych przywilejów z racji pełnienia swojej funkcji, o tyle ten drugi jest już funkcjonariuszem publicznym i posiada z tego tytułu rozbudowane uprawnienia, z których oczywiście ma prawo, a często i obowiązek korzystać w codziennej pracy. Jak wygląda praca komornika?

Podstawa prawna pracy komornika

Komornicy w Polsce pełnią poważną funkcję, a skutkiem ich pracy jest wprowadzanie do obiegu niecałe 10 mld zł odzyskanych należności. Są nielubiani i nieszanowani, ale z założenia ich działania są słuszne. Do końca 2018 roku podstawę działania komorników stanowi Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, natomiast z dniem 1 stycznia 2019 roku przepisy te zastąpi Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Uzupełnieniem tychże przepisów będzie Ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. Założeniem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych było stworzenie takich przepisów, które odbudują zaufanie do zawodu komornika sądowego. Komornik działa przy sądzie rejonowym, dlatego jest określany mianem komornik sądowy.

Kiedy komornik rozpoczyna swoją pracę?

Wiadomo już, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy windykatorem a komornikiem. Kiedy nie spłacamy kredytu, pożyczki i unikamy spłaty długu, instytucja finansowa skorzysta najpierw z usług windykatora. Będzie on dążył do odzyskania długu. W praktyce stara się on nawiązać kontakt z dłużnikiem i podjąć z nim współpracę, dlatego kiedy odpowiemy na wezwania i przedstawimy swoją sytuację finansową, zaproponuje rozłożenie długu na raty. Jeśli wykażemy się opornością na próby kontaktu ze strony windykatora, ma on prawo wystąpić do sądu. Kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy z klauzulą wykonawczą, to windykator zostaje uprawniony do złożenia wniosku egzekucyjnego, czyli wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Kiedy sprawa trafia do komornika, to ten nie musi sprawdzać zasadności długu. Działa na podstawie orzeczenia sądu. Oczywiście dłużnik zostaje powiadomiony o wszczęciu egzekucji. Zwykle powiadomienie to ma formę listu, jednak nieskuteczne próby doręczenia mogą skutkować pojawieniem się komornika wraz z zawiadomieniem w domu. Następnie komornik ustala majątek dłużnika. Ten zaś ma obowiązek przedstawienia całego swojego majątku, gdyż w przeciwnym razie grozi mu kara finansowa.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Komornik może:

  • zająć mienie stanowiące własność dłużnika (w celu jego spieniężenia i oddania należności wierzycielowi);
  • prowadzić egzekucję z wynagrodzenia, renty, emerytury dłużnika, rachunku bankowego, ruchomości, nieruchomości, papierów wartościowych;
  • przymusowo otworzyć drzwi do mieszkania lub firmy oraz dokonać przeszukania pomieszczeń;
  • stosować środki przymusu, w celu doprowadzenia do wykonania obowiązku, w zakresie środków określonych w przepisach prawa, polegających na przymusowym zajęciu składników majątku;
  • zasięgnąć informacji istotnych dla prowadzonej egzekucji, zwłaszcza od instytucji finansowych, instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw.

Co ważne, komornik nie może zająć alimentów czy dodatku z programu 500+.

Jak komornik może uzyskać środki na pokrycie długu?

Istotnym narzędziem do odzyskania środków finansowych na pokrycie długu w rękach komornika są licytacje komornicze. Polegają one na spieniężaniu praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości dłużnika, które zostały zajęte w postępowaniu egzekucyjnym. Pod młotek na licytacji może pójść mieszkanie, samochód, sprzęt elektroniczny, działa sztuki, a także wszystkie inne ruchomości, które posiadają istotną wartość.

Licytacje są jawne, zatem każdy może wziąć w nich udział. Warto dodać, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem systemu teleinformatycznego, aby licytacje komornicze mogły być przeprowadzane elektronicznie, a potencjalny nabywca mógł w nich brać udział bez potrzeby wychodzenia z domu, w dodatku w nieograniczonej liczbie aukcji. Będą to zatem licytacje komornicze online.

Jak już wiadomo, licytacje są publiczne, wobec tego komornik sądowy informuje o terminie i miejscu przeprowadzanej aukcji, przedmiocie sprzedaży w formie obwieszczenia sporządzonego nie później niż na dwa tygodnie przed licytacją. Obecnie licytacje komornicze można znaleźć na stronie Krajowej Rady Komorniczej, w siedzibie sądu, często również na stronach konkretnego komornika sądowego. Trzeba jednak być ostrożnym, gdyż osoby chcące się dorobić się niezgodnie z prawem, na nieuwadze innych podszywają się pod komorników sądowych, organizując nielegalne, fałszywe licytacje, zwłaszcza nieruchomości.

Podstawą do uczestnictwa w licytacji komorniczej jest wpłacenie opłaty z tytułu wadium. Wadium to finansowa rękojmia w wysokości 10% kwoty oszacowania. Po przegranej licytacji uczestnik odzyskuje wpłacone pieniądze, wygrany natomiast dopłaca pozostałe 90% w terminie wskazanym przez sąd.

Skarga na komornika

Nowe przepisy rozszerzają zakres kontroli komorników. W przypadku, gdy komornik sądowy narusza prawo może odpowiadać dyscyplinarnie. Dłużnikowi przysługuje prawo do skargi na czynności popełnione przez komornika. W tym celu skierować pismo do sądu rejonowego. Ponadto istnieje możliwość składania skargi w trybie administracyjnym do Rady Izby Komorniczej.

Trzeba mieć na uwadze, że egzekucja komornicza to ostatnio etap windykacji należności, zatem warto wcześniej podjąć się spłaty długu.

Posted in: Dom

Dodaj komentarz